REGULAMIN MUZEUM

Przepisy ogólne

 

DEJA VU MUZEUM w Gdańsku zarejestrowane jest pod następującymi danymi:

Koal Violetta Jankowska, 80-765 Gdańsk, Ul. Długie Ogrody 18 lok. U01, e-mail: info@dejavuMuzeum.pl, strona internetowa: www.dejavuMuzeum.pl, Tel: +487974743262 jest działalnością jednoosobową wpisaną do rejestru pod numerem NIP. 7132463002.

Do celów niniejszego dokumentu zwanego dalej “Muzeum”

 • “Zwiedzający” Do celów niniejszego dokumentu oznacza każdą osobę odwiedzającą wystawę Muzeum i każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych w Muzeum.
 • Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 19:00 oraz w soboty i niedzielę w godzinach 10:00-20:00. W lipcu oraz sierpniu DEJA VU MUZEUM jest otwarte codziennie w godzinach 09:00 – 20:00
 • Wchodząc do Muzeum, każdy Zwiedzający akceptuje postanowienia niniejszego dokumentu zwanego : “Regulaminem Muzeum“ oświadcza, że się z nim zapoznał oraz zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania .
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych można uzyskać od personelu obsługi zwiedzających.
 • Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej i elementów wystaw dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum lub w mediach społecznościowych.
 • Ze względu na wielkość Muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w przestrzeni wystawienniczej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.
 • Każda osoba „Zwiedzający” znajdująca się w DeJa Vu Muzeum ma obowiązek zapoznania się z tabliczkami informacyjnymi wiszącymi na ścianach oraz w pobliżu eksponatów przed skorzystaniem z nich w celu uniknięcia nieprawidłowego użytkowania eksponatu jak i narażenia siebie i osób będących pod jego nadzorem/opieką ( podopiecznych) na utratę zdrowia i życia.
 • Informacje dotyczące organizowanych przez Muzeum wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Muzeum, w kasie Muzeum na jego stronie internetowej, na Facebooku oraz na ulotkach
 • Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Muzeum w każdym przypadku aż do chwili opuszczenia Muzeum..
 • Dzieci do lat czternastu (15 lat) mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za nie i powinni zrobić wszystko, aby zapobiegać wywoływaniu szkód przez dzieci/ podopiecznych i odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci / podopiecznych.
 • Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osób dorosłych.
 • W Muzeum działa system nadzorowania (monitoring), który nagrywa i przechowuje obrazy.
 • Sprzęt muzealny może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 • Korzystanie z toalet jest ograniczone do osób odwiedzających Muzeum lub biorących udział w jego imprezach.

Bilety

 • Bilety można nabyć w kasie Muzeum lub na stronie internetowej Muzeum
 • W kasie Muzeum można dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart płatniczych dostępne są w kasie.
 • Bilety ze zniżką są sprzedawane po przedstawieniu dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki. Dotyczy to zakupu biletów przez stronę internetową jak i w kasie Muzeum
 • Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 • Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Muzeum wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Muzeum jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail nabywcy. W przypadku osób fizycznych Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu biletu/ów.
 • W przypadku zamknięcia Muzeum z przyczyn od Muzeum niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie Muzeum.
 • Ceny wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są również na stronie internetowej Muzeum. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy organizowane przez Muzeum lub odbywające się w Muzeum.
 • Ze względu na przepisy BHP – Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.

 

Zabronione jest:

 • Wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. Plecaki muszą być noszone w rękach.
 • Wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt Muzeum.
 • Wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników lub małych zwierząt trzymanych w rękach osoby; właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę.
 • Spożywanie żywności i napojów.
 • Palenie papierosów i e-papierosów w Muzeum.
 •  
 • Rozmawianie przez telefony komórkowe.
 • Wchodzenie w miejsca zabronione wstępem (pomieszczenia techniczne itp.)
 • Zakaz dotykania generatora „Van de Graaff” dla kobiet w ciąży, osób z rozrusznikiem serca, problemami i chorobami serca oraz innymi chorobami takimi jak epilepsja , guz, inne choroby neurologiczne, implanty itp. Za złamanie regulaminu DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej.
 • Zakaz dotykania generatora „Van de Graaff” w przypadku posiadania przy sobie telefon komórkowy, karty płatnicze, klucze, zegarki, sprzęt elektroniczny itp. Za złamanie regulaminu DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej.
 • Osoby chore na padaczkę/epilepsję oraz inne choroby neurologiczne są narażone na atak choroby. Wejście na własną odpowiedzialność jak i odpowiedzialność jego opiekuna. DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za osoby chore/niepełnosprawne.
 • Korzystając z eksponatu „Wirujący tunel” należy trzymać się barierki, aby uniknąć utraty równowagi. Dzieci do lat 15 oraz osoby niepełnosprawne mogą wejść tylko pod opieką dorosłych/opiekunów, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.
 • Zabrania się siadania lub opierania się o stoliki na których znajdują się eksponaty .
 • Eksponat „kule plazmowe” inaczej zwane „ Plazma Boll” można dotykać palcem lub dłonią jednej ręki. Zabrania się dotykania innymi częściami ciała, uderzania dłonią itp. działań . Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku posiadania sprzętu elektronicznego gdyż może dojść do jego awarii zatem należy go odłożyć na bezpieczną odległość.
 • Korzystając z eksponatu „Bańka mydlana” należy trzymać się barierki pionowej, aby uniknąć utraty równowagi lub po ślizgnięcia i zrobienia sobie krzywdy. Dzieci do lat 15 oraz osoby niepełnosprawne mogą wejść tylko pod opieką dorosłych/opiekunów, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.
 • W eksponatach/pomieszczeniach lustrzanych należy poruszać się tylko po ciemnej wykładzinie. Obowiązuje zakaz wchodzenia na lustra oraz przekraczania powierzchni oddzielonej barierką.
 • W pomieszczeniach w całości wykończonych lustrami wraz z podłogą obowiązuje zakaz wstępu w obuwiu, przed wejściem należy zdjąć obuwie. Zakazuje się skakania i uderzania częścią ciała w lustra.
 • Zakaz wstępu poza wyznaczone strefy np .barierką.
 • DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone „Zwiedzającemu” na skutek jego nieprawidłowego zachowania w pomieszczeniach lustrzanych.
 • Zakazuje się bezwzględnie dotykania luster z wyłączeniem eksponaty zwanego „Przepaścią” oraz „ Jaskinia” gdzie dozwolone jest wejście bez obuwia zatem dotykania tylko i wyłącznie stopami
 • Zakazuje się dotykania urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz innych urządzeń chroniących kolekcję jak i Muzeum.
 • Robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu statywu lub lampy błyskowej; każde wykorzystanie zdjęć i filmów jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w prawie autorskim.
 • Zwiedzający jest świadomy, że ekspozycja Muzeum jest chroniona prawem autorskim, a Regulamin Muzeum nie wiąże się z jakąkolwiek licencją dla Zwiedzającego.
 • Zabronione jest fotografowanie i nagrywanie (audio, video) systemu nadzorowania oraz innych instalacji , pracowników oraz innych osób znajdujących się w Muzeum.
 • Utrudnianie pracownikom Muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Muzeum.
 • Wchodzenie do Muzeum pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej.
 • Organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody Muzeum.
 • Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody Muzeum. Informacje można uzyskać kontaktując się z biurem głównym Muzeum u kierownika Muzeum czy też innych pracowników Muzeum.
 • W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu Muzeum może on zostać poproszony o opuszczenie Muzeum przez pracownika Muzeum lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za szkody wyrządzone „Zwiedzającemu” na skutek jego nieprawidłowego zachowania w Muzeum.

Reklamacje

 • Zwiedzający mogą składać skargi na działalność Muzeum, jego program i obsługę klienta.
 • Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@dejavuMuzeum.pl lub pocztą na adres DEJA VU MUZEUM, 80-765 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 18 lok. U01.
 • Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.
 • Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, Muzeum zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Muzeum w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.
 • Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy Muzeum.
 • Decyzja Muzeum dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

Przepisy końcowe

 • Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej Muzeum, a jego wydruk jest dostępny w kasie biletowej.
 • Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu lub pobrać ze strony internetowej Muzeum.
 • W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.
 • Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i roszczeń.
 • Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez Sądy Rejonowe.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Muzeum.
 • Regulamin wszedł w życie z dniem 10 lipca 2021 roku.

 

Prosimy o przestrzeganie regulaminu i z góry za jego przestrzeganie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że wizyta w Muzeum będzie dla Państwa przyjemnością

Deja Vu Muzeum Gdańsk

5/5 - (1 vote)