REGULAMIN MUZEUM

I. Przepisy ogólne

1. DEJA VU MUZEUM w Gdańsku zarejestrowane jest pod następującym adresem: 80-765 Gdańsk, Ul. Długie Ogrody 18 lok. U01, e-mail: info@dejavumuzeum.pl, strona internetowa: www.dejavumuzeum.pl, Tel: +487974743262 (dalej: “Muzeum”) jest działalnością jednoosobową wpisaną do rejestru pod numerem NIP. 7132463002.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

3. Do celów niniejszego dokumentu “Zwiedzający” oznacza każdą osobę odwiedzającą wystawę muzeum i każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych w muzeum.

4. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 oraz w soboty i niedzielę w godzinach 10.00-20.00.

5. Wchodząc do muzeum, każdy Zwiedzający akceptuje postanowienia niniejszego dokumentu (zwanego dalej: “Regulaminem muzeum“) i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

6. Informacje dla osób niepełnosprawnych można uzyskać od personelu obsługi zwiedzających.

7. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej i elementów wystaw dostępne są w kasie muzeum oraz na stronie internetowej muzeum lub w mediach społecznościowych.
8. Zakaz dotykania generatora „Van de Graaff” dla kobiet w ciąży, osób z rozrusznikiem, problemami i chorobami serca. Za złamanie regulaminu DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
Zakaz dotykania generatora „Van de Graaff” posiadając przy sobie telefon komórkowy, karty płatnicze, klucze, zegarki, sprzęt elektroniczny itp. Za złamanie regulaminu DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

9. Osoby chore na padaczkę/epilepsję są narażone na atak choroby. Wejście na własną odpowiedzialność. DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za osoby chore.

10. Korzystając z eksponatu „Wirujący tunel” należy trzymać się barierki, aby uniknąć utraty równowagi. Osoby niepełnoletnie mogą wejść tylko pod opieką dorosłych, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.

11. W pomieszczeniach lustrzanych należy poruszać się tylko po ciemnej wykładzinie. Obowiązuje zakaz wchodzenia na lustra.

12. W pomieszczeniach w całości wykończonych lustrami wraz z podłogą obowiązuje zakaz wstępu w obuwiu, przed wejściem należy zdjąć obuwie. Zakaz wstępu poza wyznaczone strefy.
DeJa Vu Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone „Zwiedzającemu” na skutek jego nieprawidłowego zachowania w pomieszczeniach lustrzanych.

13. Każda osoba znajdująca się w DeJa Vu Muzeum ma obowiązek zapoznania się z tabliczkami informacyjnymi wiszącymi na ścianach w pobliżu eksponatów przed skorzystaniem z nich w celu uniknięcia nieprawidłowego użytkowania eksponatu jak i narażenia swojego życia i zdrowia.

II. Bilety

1. Ze względu na wielkość muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w przestrzeni wystawienniczej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.

3. Bilety ze zniżką są sprzedawane po przedstawieniu dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki.

4. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie muzeum oraz na stronie internetowej muzeum.

III. Sprzedaż biletów

1.Informacje dotyczące organizowanych przez muzeum wydarzeń dostępne są na stronie internetowej muzeum, na jego stronie na Facebooku oraz na ulotkach.

2. Bilety można nabyć w kasie muzeum lub na stronie internetowej muzeum.

3. W kasie muzeum można dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie.

4. Ceny biletów dostępne są w kasie muzeum. Ceny wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są również na stronie internetowej Muzeum. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy organizowane przez muzeum lub odbywające się w muzeum.

6. Ze względu na przepisy BHP – Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.

7. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Muzeum wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Muzeum jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu.

10. W przypadku zamknięcia muzeum z przyczyn od muzeum niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie muzeum.

IV. Zasady zamówienia

1.Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników muzeum w zakresie zamówień.

2. Dzieci do lat czternastu (14) mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni aby zapobiegać wywoływaniu szkód przez dzieci i odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.

3. Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.

4. W muzeum działa system nadzorowania (monitoring), który nagrywa i przechowuje obrazy.

5. Sprzęt muzealny może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Korzystanie z toalet jest ograniczone do osób odwiedzających muzeum lub biorących udział w jego imprezach.

7. Zabronione jest:

1. Wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. Plecaki muszą być noszone w rękach;

2. Wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt Muzeum.

3. Wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników lub małych zwierząt trzymanych w rękach osoby; właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę.

4. Spożywanie żywności i napojów.

5. Palenie papierosów i e-papierosów w muzeum.

6. Bieganie.

7. Rozmawianie przez telefony komórkowe.

8. Wchodzenie w miejsca zabronione wstępem (pomieszczenia techniczne itp.)

9. Dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję;

10. Utrudnianie pracownikom muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania muzeum.

11. Wchodzenie do muzeum pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej.

12. Organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody muzeum.

13 Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody muzeum. Informacje można uzyskać kontaktując się z biurem głównym muzeum lub rozmawiając z pracownikami muzeum.

14. W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu muzeum, może on zostać poproszony o opuszczenie muzeum przez pracownika muzeum lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

V. Reklamacje

1.Zwiedzający mogą składać skargi na działalność muzeum, jego program i obsługę klienta.

2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@dejavumuzeum.pl lub pocztą na adres DEJA VU MUZEUM, 80-765 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 18 lok. U01.

3. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.

4. Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, muzeum zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez muzeum w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy muzeum.

6. Decyzja Muzeum dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

VI. Przepisy końcowe

1. Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej muzeum, a jego wydruk jest dostępny w kasie biletowej.

2. Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu lub pobrać ze strony internetowej Muzeum.

3. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.

4. Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i roszczeń. Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie muzeum.

6. Regulamin wszedł w życie z dniem 10 lipca 2021 roku.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu i z góry za jego przestrzeganie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że wizyta w Muzeum będzie dla Państwa przyjemna.